Executie bugetara an 2022

20221231_FXB-EXB-901_TREZ116_3503600_3503600_02_42103039
20221130_FXB-EXB-901_TREZ116_3503600_3503600_02_41610207
20221031_FXB-EXB-901_TREZ116_3503600_3503600_02_40444353
20220930_FXB-EXB-901_TREZ116_3503600_3503600_02_39776950
20220831_FXB-EXB-901_TREZ116_3503600_3503600_02_39522224
20220731_FXB-EXB-901_TREZ116_3503600_3503600_02_37858080
EXECUTIE BUGETARA IANUARIE 2022
EXECUTIE BUGETARA FEBRUARIE 2022
EXECUTIE BUGETARA MARTIE 2022
EXECUTIE BUGETARA APRILIE 2022
EXECUTIE BUGETARA MAI 2022
EXECUTIE BUGETARA IUNIE 2022