Executie bugetara an 2022

20221231_FXB-EXB-901_TREZ116_3503600_3503600_02_42103039 20221130_FXB-EXB-901_TREZ116_3503600_3503600_02_41610207 20221031_FXB-EXB-901_TREZ116_3503600_3503600_02_40444353 20220930_FXB-EXB-901_TREZ116_3503600_3503600_02_39776950 20220831_FXB-EXB-901_TREZ116_3503600_3503600_02_39522224 20220731_FXB-EXB-901_TREZ116_3503600_3503600_02_37858080 EXECUTIE BUGETARA IANUARIE 2022 EXECUTIE BUGETARA FEBRUARIE 2022 EXECUTIE BUGETARA MARTIE 2022 EXECUTIE BUGETARA APRILIE 2022 EXECUTIE BUGETARA MAI 2022 EXECUTIE BUGETARA IUNIE 2022