Protecția datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 679 / 2016 privind  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  aplicat în toate statele Uniunii Europene.

Primăria Comunei Mihai Eminescu, cu sediul în sat. Ipotești, str. Mihai Eminescu, nr. 33, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani colectează și procesează datele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului 679 /2016 / UE și vă aduce la cunoștință următoarele:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritatea publică este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea sarcinilor care servesc interesului public ce rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, administrația publică în unitățile administrativ – teritoriale  se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale, definită în art. 5 , lit. j), ca fiind  “dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, treburile publice, în condițiile legii”.

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele persoanelor fizice sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

 • dezvoltarea rurală;
 • podurile și drumurile publice;
 • serviciile comunitare de utilitate publică: gaz natural, apă, canalizare, salubrizare, iluminat public;
 • activitățile de administrație social – comunitară;
 • serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane aflate în nevoie specială;
 • evidența persoanelor;
 • situațiile de urgență;
 • cultura;
 • sportul;
 • alte servicii publice stabilite prin lege.

Scopurile prelucrării, pe activități:

 • Impozite și taxe locale;
 • Colectare debite / recuperare creanțe;
 • Emitere autorizații;
 • Resurse umane;
 • Gestionarea declarațiilor de avere și de interese;
 • Fond funciar;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă;
 • Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate a Com. Mihai Eminescu;
 • Stare civilă;
 • Registrul electoral – evidență electorală;
 • Protecție și asistență socială/asistență comunitară;
 • Urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Situații de urgență;
 • Arhivă;
 • Registratură;

Tipuri de date colectate:

 • Date de identificare proprii : nume , prenume, data nașterii, sexul, cod numeric personal;
 • Date de identificare ale membrilor familiei și situației familiale;
 • Date de contact : adrese de domiciliu, adrese de e-mail, numere de telefon fix / mobil;
 • Date privind starea de sănătate;
 • Date bancare : informații privind contul bancar;
 • Date privind profesia și pregătirea profesională;
 • Date privind situația financiară, locativă, proprietăți, etc.

Scopul specific prelucrării datelor este interesul public în vederea îndeplinirii atribuțiilor cu care a fost învestit operatorul.

Primăria Comunei Mihai Eminescu are obligația de a colecta date personale adecvate prin raportare la scopul prelucrării și administrării în condiții de siguranță a acestor date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.

Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare, atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.

Categoriile de destinatari ( autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale):

Informațiile privind datele personale înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate, după caz: INSTITUTIA PREFECTULUI, ANFP, R.N.N.R.M, S.P.C.L.E.P., S.P.C.E.P. al jud. Botoșani, D.E.P.A.B.D., D.S.P., A.N.A.F., A.J.F.P., D.A.J., A.P.I.A., REGISTRUL COMERȚULUI, O.C.P.I., OCOLUL SILVIC, POȘTA ROMÂNĂ, SERVICIUL DE PROBAȚIUNE, A.N.I., I.T.M., A.J.O.F.M., CASA DE PENSII, C.A.S., D.S.V.S.A., I.S.U., S.G.A., A.J.P.I.S., I.S.C., I.N.S., D.J.S., C.J.- Arhitect Șef, S.P.C.R.P.I.V., TREZORERIE, BĂNCI COMERCIALE,TRIBUNALE, JUDECĂTORII, NOTARIATE, MINISTERE, ALTE INSTITUȚII PUBLICE.

           Păstrarea datelor cu caracter personal :

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar conform prevederilor legale specifice fiecărui scop de prelucrare, raportate la termenii prevăzuți de nomenclatorul arhivistic la nivel de UAT Mihai Eminescu.

Drepturile privind implementarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate;
 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea datelor;
 • Dreptul la opoziție.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul primăriei din sat. Ipotești, str. Mihai Eminescu, nr. 33, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani.

Primăria Mihai Eminescu vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.